Informace k zahájení šk. roku 2020 - 2021

Obecné informace

 • škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v úterý 1. září 2020
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat
 • od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • žáci vstupují do školy určeným vchodem, po přezutí si v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně umyjí ruce, popřípadě provedou dezinfekci rukou
 • roušky nejsou pro žáky a zaměstnance školy v době vyučování povinné, žák má ale v aktovce uloženu alespoň jednu roušku v igelitovém sáčku
 • ostatní osoby žádáme, aby při vstupu do školy roušku použili
 • žáci mohou využívat ranního i odpoledního provozu školní družiny (rodiče přivedou své dítě k budově školy, oznámí vychovatelce jeho příchod, ale do budovy nevstupují, při vyzvedávání dítěte požádají vychovatelku o poslání dítěte do šatny, rodiče žáků 1. ročníku budou moci doprovázet své dítě do šatny v prvních dvou zářijových týdnech)
 • pobyt zákonných zástupců žáků a cizích osob uvnitř školy bude omezen (jednání pouze ve vymezených prostorách, povinnost použití roušky a základních hygienických pravidel)
 • slavnostního zahájení školního roku 1. září se zúčastní pouze rodiče žáků 1. ročníku
 • zahajovací třídní schůzka se v září konat nebude, informace k provozu školy budou rodičům předávány elektronicky

Poskytování vzdělávání

 • vzdělávání žáků základní školy probíhá od 1. září 2020 prezenční formou (za přítomnosti žáka ve škole) – na žáky se vztahuje povinná školní docházka
 • škola bude poskytovat vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy (skupiny). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • škola přizpůsobí distanční vzdělávání podmínkám žáků
 • NOVĚ mají VŠICHNI žáci povinnost se distančně vzdělávat (pokud vznikne povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem)
 • v ostatních případech nepřítomnosti žáka nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (škola jej však může využít)

 

Stravování

 • žáci svačí ve třídách, pití si přináší z domova
 • žákům přihlášeným ke školnímu stravování bude poskytován oběd ve školní jídelně (výuka a vydávání obědů mohou být upraveny za účelem omezení kontaktů a zajištění vybraných opatření)

Hygienická pravidla

 • vstupy do budovy, toalety a učebny jsou vybaveny prostředky k dezinfekci rukou
 • žáci, zaměstnanci a další osoby si pravidelně myjí ruce teplou vodou, případně provádí dezinfekci rukou, používají jednorázové ručníky
 • v případě kašle a kýchání je vhodné používat jednorázový kapesník, který osoba neprodleně vyhodí a umyje si ruce
 • preventivním opatřením bude pravidelné větrání všech prostor školy, včetně doby výuky (doporučujeme pro tyto případy přizpůsobit oděv na výuku – např. záložní mikinou, svetrem apod.)
 • úklid a dezinfekce probíhá několikrát denně pověřenou osobou (podle zvláštního rozpisu)

Případy podezření na výskyt nákazy COVID-19

 • škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění (tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby)
 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění

Při zjištění příznaků bude škola volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce (v opačném případě bude žák uveden do určené izolační místnosti, bude neprodleně informován zákonný zástupce, který si jej bezodkladně vyzvedne)
 • příznaky jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – škola neprodleně poskytne roušku a umístí žáka do určené místnosti, škola neprodleně informuje zákonného zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne

Ve všech výše uvedených případech má zákonný zástupce žáka telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákům, zaměstnancům a dalším osobám může být u vstupu měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do 37 ºC.

 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je vstupu do školy umožněn pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost)