Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Obecné informace

 • škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v pondělí 5. září 2022
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat
 • žáci vstupují do školy určeným vchodem, po přezutí si v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně umyjí ruce, popřípadě provedou dezinfekci rukou
 • ostatní osoby žádáme, aby při vstupu do školy použili dezinfekci
 • žáci mohou využívat ranního i odpoledního provozu školní družiny (rodiče přivedou své dítě k budově školy, oznámí vychovatelce jeho příchod, ale do budovy nevstupují, při vyzvedávání dítěte požádají vychovatelku o poslání dítěte do šatny, rodiče žáků 1. ročníku budou moci doprovázet své dítě do šatny a třídy v prvních dvou zářijových týdnech)
 • pobyt zákonných zástupců žáků a cizích osob uvnitř školy jen pro nezbytné jednání
 • s nákupem školních pomůcek počkejte na informace ze školy (vyučující je sdělí žákům a zašlou rodičům). Škola poskytne v prvních dvou týdnech čas pro zajištění těchto školních potřeb

Stravování

 • žáci svačí ve třídách, pití si přináší z domova
 • žákům přihlášeným ke školnímu stravování bude poskytován oběd ve školní jídelně

Hygienická pravidla

 • vstupy do budovy, toalety a učebny jsou vybaveny prostředky k dezinfekci rukou
 • žáci, zaměstnanci a další osoby si pravidelně myjí ruce teplou vodou, případně provádí dezinfekci rukou, používají jednorázové ručníky
 • v případě kašle a kýchání je vhodné používat jednorázový kapesník, který osoba neprodleně vyhodí a umyje si ruce
 • preventivním opatřením bude pravidelné větrání všech prostor školy, včetně doby výuky
 • úklid a dezinfekce probíhá několikrát denně pověřenou osobou

Případy podezření na výskyt nákazy COVID-19

 • škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění (tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby)
 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění

Při zjištění příznaků bude škola volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce (v opačném případě bude žák uveden do určené izolační místnosti, bude neprodleně informován zákonný zástupce, který si jej bezodkladně vyzvedne)
 • příznaky jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – škola neprodleně poskytne roušku a umístí žáka do určené místnosti, škola neprodleně informuje zákonného zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne

Ve všech výše uvedených případech má zákonný zástupce žáka telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.