Operační program Jan Amos Komenský - školní projekt "Inovativní metody ve výuce" - realizace od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2025

V letošním školním roce 2023/2024 zahájila Základní škola a Mateřská škola Tochovice projekt „Inovativní metody ve výuce“
s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006727
 

Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský výzva č.:  02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ.


Realizace projektu byla zahájena 1.8. 2023 a potrvá do 31.12. 2025.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

Vybrali jsme proto tyto aktivity:

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, MŠ a ŠD
 • Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ: Inovativní vzdělávání žáků
 • Podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ: Inovativní vzdělávání dětí
 • Podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD: Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání

 

Projekt OP JAK „Inovativní metody ve výuce“ tak jistě přispěje ke zvýšení kvality výchovně vzdělávací práce na naší škole.

Národní plán obnovy - doučování žáků škol

Šablony III -projekt "Všichni se učíme - učení je zábava"

Projekt „ Všichni se učíme – učení je zábava“

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

V letošním školním roce 2021/2022 zahájila Základní škola a Mateřská škola Tochovice projekt „Všichni se učíme – učení je zábava
s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022428.
Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR
v prioritní ose 3 OP v celkové výši 443 895,- Kč.
Realizace projektu byla zahájena 1.10. 2021 a potrvá do 30.6. 2023.

 

Naším cílem je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních
a rozvojových aktivit.

 

Vybrali jsme proto tyto aktivity:

 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • tandemová výuka v ZŠ
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • projektový den ve škole v MŠ a v ZŠ
 • projektový den mimo školu v MŠ a v ZŠ

 

 

Dvouletý projekt „Všichni se učíme - učení je zábava“ tak jistě přispěje ke zvýšení kvality výchovně vzdělávací práce na naší škole.

Šablony II - Projekt "Všichni se učíme"

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Ve školním roce 2018/2019 zahájila Základní škola a Mateřská škola Tochovice projekt  „ Všichni se učíme“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VVV výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II“ v celkové výši 743 441,- Kč. Realizace projektu byla zahájena 1.1. 2019 a potrvá 24 měsíců.

 

Naším cílem je podpořit  osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivit rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráci s veřejností.

 

Vybrali jsme proto tyto aktivity:

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a ŠD v rozsahu 8 hodin

varianty: čtenářská pregramotnost a gramotnost, matematická pregramotnost     a gramotnost, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, projektová výuka

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a ŠD v rozsahu 8 hodin - inkluze
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • tandemová výuka v ZŠ a ŠD
 • využití ICT ve vzdělávání 16 hodin ZŠ a ŠD
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • projektový den ve škole MŠ, ZŠ a ŠD
 • projektový den mimo školu MŠ, ZŠ a ŠD
 • odborně tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ a ZŠ
 • komunitně osvětová setkávání MŠ a ZŠ

 

Dvouletý projekt „ Všichni se učíme“ tak jistě přispěje ke zvýšení kvality výchovně vzdělávací práce na naší škole.

EU dotace

Naše škola se zapojila do projektu „EU PENÍZE ŠKOLÁM“. Cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci.

Název projektu: Inovace školy
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21­.1628
Žádost o finanční podporu z OP VK: 22.12.2010
Zahájení projektu: 1.3.2011
Předpokládaná doba trvání projektu: 30 měsíců

Inovaci a zkvalitnění výuky směřujeme k:

 • čtenářské a informační gramotnosti
 • využívání ICT
 • přírodním vědám

Každé z témat se zaměřuje především na individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a na další vzdělávání ped. pracovníků. Pro realizaci projektu „Inovace školy“ jsme získali finanční částku 465 063,– Kč. Projekt bude realizován v období od 1.3.2011 do 31.8.2013. Zaměřili jsme se na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT technologií. To znamená, že pedagogové tvoří metodické a výukové materiály, které následně ověřují v hodinách, zveřejňují a sdílejí s ostatními pedagogickými pracovníky. V průběhu projektu musí vzniknou určitý počet sad těchto materiálů. Dále se pořizují nové výukové pomůcky jako jsou interaktivní zobrazovače a software. Finanční prostředky také využíváme na rozvoj schopností a dovedností učitelů pracovat s ICT technologiemi.

Výukové materiály